OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky projektu Top Logo

Poskytovateľ – prevádzkovateľ internetových stránok www.toplogo.sk
Objednávateľ – zákazník internetových stránok www.toplogo.sk, ktorý uskutoční objednávku

Využitím služieb, prevádzkovaných na stránkach www.toplogo.sk a odoslaním objednávky, súhlasí Objednávateľ s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “podmienky” alebo “obchodné podmienky”). Ak Objednávateľ s obchodnými podmienkami nesúhlasí, nemôže služieb, prevádzkovaných na www.toplogo.sk, využiť. Poskytovateľ môže kedykoľvek aktualizovať obchodné podmienky s tým, že aktuálna verzia bude vždy dostupná na internetových stránkach www.toplogo.sk.

 
Poskytovateľ a Objednávateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:
 

Objednávateľovi budú poskytnuté služby podľa nasledujúceho postupu:

Na úvodnej strane si Objednávateľ vyberie balíček BASIC, PROFI alebo TOP.

Balíček BASIC:

Objednávateľ objedná a zaplatí balíček BASIC
Objednávateľ vyplní zákazkový formulár
Poskytovateľ predloží Objednávateľovi 3 návrhy loga
Objednávateľ si z predložených návrhov vyberie jedno logo
Poskytovateľ vykoná až 3 kola revízií jedného vybraného loga
Objednávateľ zvolí finálne logo
Objednávateľ dostane logo v 5-tich grafických formátoch a získa licenciu na použitie loga

 

Balíček PROFI a TOP:

Objednávateľ objedná a zaplatí balíček PROFI resp. balíček TOP
Objednávateľ vyplní zákazkový formulár
Poskytovateľ predloží Objednávateľovi 10 resp. 20 návrhov loga
Objednávateľ si z predložených návrhov vyberie 1 logo *
Objednávateľ doplatí zvyšnú časť ceny za tvorbu loga
Poskytovateľ vykoná neobmedzený počet revízií jedného vybraného loga
Objednávateľ zvolí finálne logo
Objednávateľ dostane logo v 5-tich grafických formátoch a získa licenciu na použitie loga

 

* V prípade, že by Objednávateľa nezaujal ani jeden návrh loga, má právo v projekte nepokračovať. Poskytovateľovi patrí všetky platby, ktoré sa už uskutočnili. Vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách grafikov. Objednávateľ nemá právo užívať návrhov log, ktoré mu boli predložené.

 

Zadanie zákazky – dodanie podkladov Objednávateľom

Objednávateľ špecifikuje zákazku pomocou formulára Poskytovateľa alebo emailom. Objednávateľ je zodpovedný za odovzdané informácie, potrebné na vytvorenie loga. Poskytovateľ nemá povinnosť overovať správnosť zadania, najmä presnosť, úplnosť, kvalitu a jednoznačnosť. V prípade dodania podkladov Objednávateľom (najmä fotografie a iné diela autorské, ochranné známky, predmety osobnostných práv apod.) zodpovedá Objednávateľ za to, že všetky takto dodané podklady je oprávnený použiť spôsobom, pre ktorý je dodá. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie práv osôb, ktorým k takto dodaným podkladom prislúchajú akékoľvek práva, spôsobené použitím podkladov.

 

Návrhy loga

Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi dodanie návrhov log, v počte zodpovedajúcom zvolenému balíčku, a to do 10-tich pracovných dní, od pripísania platby za túto službu na účet Poskytovateľa a upresnenie zadania. Návrhy loga, spracované na základe poskytnutého zadania, sú Objednávateľovi odovzdané elektronickou cestou, na emailovú adresu, uvedenú v objednávke. Na takto odovzdané návrhy musia Objednávateľ zmysluplne reagovať v lehote 5-tich pracovných dní. Objednávateľ sa, v tejto lehote, musí rozhodnúť, či chce v projekte pokračovať alebo nie. Ak Objednávateľ pokračovať chce, musí si z predložených návrhov vybrať práve 1 logo, a najneskôr do 10-tich pracovných dní objednať a zaplatiť jeho revízie (viď. nasledujúci krok) a to aj v prípade, že žiadne revízie nepožaduje. Ak Objednávateľ, v tomto termíne, nevyberie 1 logo, neobjedná a nezaplatí revízie vybraného loga alebo vôbec nereaguje na email Poskytovateľa, predpokladá sa, že Objednávateľ sa rozhodol v projekte nepokračovať. V takom prípade Poskytovateľovi patrí všetky platby, ktoré sa už uskutočnili a vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách dizajnérov. Objednávateľ nemá právo užívať žiadneho z návrhov log, ktoré mu boli predložené.

 

Revízie vybraného loga

Vykonávanie revízií prebieha na 1 vybranom logu, ktoré si Objednávateľ zvolil z predložených návrhov a to po dobu maximálne 10-tich dní od pripísania platby za túto službu na účet Poskytovateľa (balíček PROFI a TOP) alebo od predloženia návrhov log Objednávateľovi (balíček BASIC). Objednávateľ vykonáva pripomienky výhradne prostredníctvom emailu. Pripomienky svojím charakterom môžu iba modifikovať vybrané logo (typicky sa jedná o zmenu farebnosti, písma, rozloženia, tieňovania, doplnenia sloganu apod). Nie je možné akceptovať pripomienky, ktoré prakticky vedú k vyhotoveniu nového logotypu (napr. zásadný zásah do symbolu či úplná zmena symbolu v logu apod.). V každom kroku predloží Poskytovateľ Objednávateľovi práve 1 revízii. Počet revízií (krokov) nie je obmedzený. Revízie loga, spracované na základe pripomienok, sú Objednávateľovi poslané na jeho emailovú adresu. Na takto odovzdané revízie môže objednávateľ opäť reagovať s požiadavkou ďalších úprav a takto stále dokola. Fáza revízií je ukončená buď uplynutím lehoty 10-tich dní od pripísania platby na účet Poskytovateľa (balíček PROFI a TOP) resp. od predloženia návrhov log Objednávateľovi (balíček BASIC), alebo Objednávateľom, ktorý označí jednu z revízií, prípadne pôvodné vybrané logo, za finálne.

 

Výber finálneho loga

Po ukončení fázy revízií je Objednávateľ povinný, v lehote 5-tich pracovných dní, označiť jednu z revízií vybraného loga alebo pôvodné vybrané logo za finálné. Toto finálné logo bude zaslané na email Objednávateľa a to vo vektorových aj rastrových formátoch. Objednávateľ dostane licenciu na použitie tohto loga. Objednávateľovi nevzniká právo na akékoľvek použitie nevybraných návrhov loga ani nevybraných revízií vybraného loga. Ak si, v stanovenej lehote, Objednávateľ žiadny z dodaných návrhov nevyberie, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť s tým, že zaplatené platby Objednávateľovi nevracia a vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách dizajnérov. Objednávateľ nemá právo užívať žiadneho z návrhov log, ktoré mu boli predložené.

 

Licencia k návrhom loga, právo na použitie, vlastnícke práva

Licencia a právo na použitie finálneho loga prechádza na Objednávateľa zaplatením celkovej ceny loga (návrhov a revízií) a vybraním finálneho loga v stanovenej lehote. Objednávateľovi nevzniká právo na akékoľvek použitie nevybraných návrhov loga ani nevybraných revízií vybraného loga a nie je mu poskytnutá licencia na ich použitie.

 

Zodpovednosť za použitie loga

Poskytovateľ prehlasuje, že logá sú tvorené v dobrej viere vytvoriť originálny vzhľad loga, na základe požiadaviek Objednávateľa. Poskytovateľ ale nerobí prieskum trhu a nezaručuje Objednávateľovi, že rovnaká alebo podobná myšlienka, ktorá bude predmetom návrhu, už neexistuje niekde inde, u nás alebo vo svete. Vzhľadom na množstvo existujúcich log globálne, nemožno prakticky vylúčiť možnosť, že sa niektoré loga sebe, v niektorých aspektoch, môžu podobať. Z týchto dôvodov sa Poskytovateľ zrieka akejkoľvek záruky na originalitu všetkých predložených návrhov i finálneho loga. Objednávateľ súhlasí s tým, že je jeho zodpovednosťou si, pred začiatkom projektu, vykonať vlastný dôkladný prieskum trhu a vybrať si z predložených návrhov také logo, a v revíziách ho dotvárať do takej podoby, aby finálne logo, ktoré následne bude užívať, neporušovalo autorské práva iných autorov (ďalej aj “tretích osôb”). Objednávateľ tým, že zvolí finálne logo, prehlasuje, že je bez akýchkoľvek vád. Užitím finálneho loga nesie Objednávateľ všetku zodpovednosť z užívania loga plynúce. Objednávateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za akékoľvek právne alebo finančné problémy, akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť použitím finálneho loga Objednávateľom. Poskytovateľ Objednávateľovi odporúča registrovať si logo ako Ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva.

 

Trvanie projektu

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť, najmä vo fázach, kedy je potrebné jeho vyjadrenie k dodaným návrhom a revíziám a to v termínoch uvedených vyššie. Objednávateľ má vždy dostatočný čas na reakciu pri dodaní návrhov aj revízií.

 

Zrušenie objednávky

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek v priebehu projektu a to bez uvedenia dôvodu. Platby, ktoré Objednávateľ do tej doby Poskytovateľovi zaplatil, sa Objednávateľovi nevracia. Žiadne ďalšie platby už Poskytovateľ Objednávateľovi fakturovať nebude. Vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách dizajnérov. Objednávateľ nemá právo užívať žiadneho z návrhov log, ktoré mu boli predložené.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek v priebehu projektu a to bez uvedenia dôvodu. Platby, ktoré Objednávateľ do tej doby Poskytovateľovi uhradil, budú Objednávateľovi vrátené v plnej výške a to do 7-mi kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách dizajnérov. Objednávateľ nemá právo užívať žiadneho z návrhov log, ktoré mu boli predložené.

Ak Poskytovateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v predchádzajúcich odsekoch, najmä z dôvodu nespolupráce Objednávateľa v stanovených termínoch, má právo ponechať si všetky platby od Objednávateľa. Vlastníctvo všetkých návrhov loga zostáva v rukách dizajnérov. Objednávateľ nemá právo užívať žiadneho z návrhov log, ktoré mu boli predložené.

 

Použitie vytvorených logotypov k vlastnej propagácii

Poskytovateľ, jeho zmluvní partneri, a autori logotypov, majú právo na využitie vytvorených logotypov k vlastným propagačným účelom a to v plnom rozsahu, bez časového a územného obmedzení, a bez nutnosti informovať o uverejnení Objednávateľa.